Regulamin

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I NAJMU
ASSMANN DISTRIBUTION SP. Z O.O.

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Rezerwacji i Najmu wyrażenia pisane z dużej litery należy
rozumieć w następujący sposób:
1.1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
1.2. Kaucja – kwota, którą Najemca zdeponuje u Wynajmującego na jego żądanie, tytułem
zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu najmu Testera.
1.3. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami.
1.4. Najemca – każdy przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jak również
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, będący stałym klientem Wynajmującego
zarejestrowanym w prowadzonym przez Wynajmującego systemie informatycznym lub
nowy klient będący przedsiębiorcą, który zostanie uprzednio zarejestrowany w systemie
Wynajmującego i pozytywnie przez niego zweryfikowany.
1.5. OWRiN – niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji i Najmu.
1.6. Rezerwacja – czynność rezerwacji Testera przez Najemcę opisana w pkt 5.1.
1.7. Strona – odpowiednio Najemca, Wynajmujący lub Najemca i Wynajmujący łącznie jako
Strony.
1.8. Tester lub Przedmiot Najmu – mierniki, testery oraz inne urządzenia znajdujące się w
ofercie Wynajmującego przeznaczone do najmu i stanowiące przedmiot Rezerwacji i najmu
na podstawie niniejszych OWRiN stanowiący przedmiot najmu.
1.9. Umowa Najmu – umowa najmu zawarta przez Wynajmującego z Najemcą zgodnie z
warunkami i wskutek czynności faktycznych podjętych i opisanych w niniejszych OWRiN.
1.10. Wynajmujący – ASSMANNN Distribution Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul.
Szczecińska 19, (54-517 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000284705, kapitał zakładowy: 150.000 zł, NIP:
8951883569.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą dokonania Rezerwacji, jej potwierdzenia przez
Wynajmującego oraz wydania Testera Najemcy potwierdzonego protokołem odbioru lub w
przypadku wysyłki Testera, z chwilą jego odebrania przez Najemcę.
2.2. Umowa Najmu może dotyczyć jednego lub wielu Testerów.
2.3. OWRiN z chwilą potwierdzenia Rezerwacji stanowią jednocześnie Umowę Najmu i mają w
całości zastosowanie do każdej Umowy Najmu zawartej w wyniku Rezerwacji bez konieczności
sporządzania odrębnego dokumentu Umowy Najmu chyba, że co innego zostanie wyraźnie
zastrzeżone odrębnie. W razie sprzeczności Umowy Najmu z OWRiN Strony związane są
Umową Najmu.
2.4. Z chwilą dokonania Rezerwacji Najemca oświadcza, że zapoznał się z OWRiN i zobowiązuje
się do przestrzegania zawartych w OWRiN postanowień oraz przejmuje na siebie wszelkie
zobowiązania wynikające z OWRiN.
2.5. Wynajmujący może w każdym czasie zmienić OWRiN, o czym poinformuje Najemcę. Najemca
w takim przypadku uprawniony jest, w terminie 7 dni od dnia doręczenia nowego OWRiN, do
odstąpienia od trwającej Umowy Najmu. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, zaś
Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i wszystkich opłat za czas trwania Umowy
Najmu.
2.6. OWRiN wiążą Strony także po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Najmu w tym zakresie,
w jakim dotyczą wzajemnych obowiązków Stron, w szczególności dotyczących wydania i
zwrotu Testera, rozliczenia Kaucji oraz rozliczenia Umowy Najmu.
2.7. Najemca będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zobowiązany jest
złożyć oświadczenie w tym przedmiocie dokonując odpowiedniego zaznaczenia w formularzu
Rezerwacji.

3. REPREZENTACJA NAJEMCY
3.1. Najemca może dokonać Rezerwacji i w jej wyniku zawrzeć Umowę Najmu przez
pełnomocnika ustanowionego przez uprawnioną osobę zgodnie z wzorem udostępnionym
przez Wynajmującego OWRiN_pełnomocnictwo.pdf.
3.2. Pełnomocnictwo może uprawniać do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności, takich
jak: składanie zamówienia (Rezerwacji), odbioru i zwrotu Testera lub innych czynności
wskazanych w jego treści.
3.3. Najemca zapewnia, że każda osoba, która będzie wobec Wynajmującego dokonywać
czynności związanych ze zwrotem Testera, w szczególności składać oświadczenia w Protokole
Zdawczo-Odbiorczym (jak zdefiniowano w pkt 10.1), będzie uprawniona do działania w
imieniu i na rzecz Najemcy.
3.4. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o odwołaniu,
wygaśnięciu lub ograniczeniu udzielonych pełnomocnictw i umocowań do działania w imieniu
i na rzecz Najemcy wobec Wynajmującego – pod rygorem uznania czynności pełnomocnika
za skuteczne wobec Najemcy.
3.5. Najemca zobowiązuje się do przekazania działającym w jego imieniu osobom fizycznym
informacji o przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Wynajmującego zgodnie z pkt
11 OWRiN.

4. PRZEDMIOT NAJMU
4.1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Najmu wskazanego w formularzu
Rezerwacji.
4.2. Wynajmujący oświadcza, że w chwili przekazania Tester będzie on w pełni sprawny i wolny
od wad oraz usterek.
4.3. Najemca odbierając Tester, zobowiązany jest dokonać jego sprawdzenia i potwierdzenia tego
faktu w Protokole Zdawczo-Odbiorczym lub niezwłocznie po jego odbiorze w przypadku
dostarczenia w formie przesyłki kurierskiej poprzez zgłoszenie tego faktu Wynajmującemu.

5. REZERWACJA
5.1. Rezerwacja Testera przez osobę zainteresowaną następuje poprzez:
5.1.1. dedykowaną stronę internetową Wynajmującego:
https://flukenetworks.assmann.pl/wypozycz-tester/,
5.1.2. telefonicznie: Wrocław 713267140; Warszawa 225861160;
5.1.3. za pośrednictwem poczty e-mail: office@assmann.pl;
5.1.4. w inny sposób przewidziany przez Wynajmującego.
5.2. W celu zawarcia umowy Najemca zobowiązany jest do wypełnienia formularza Rezerwacji
zgodnie z pkt 1 powyżej oraz zapoznania się z treścią OWRiN i dokonania ich akceptacji.
5.3. W formularzu Rezerwacji należy:
5.3.1. wskazać pełne dane Najemcy;
5.3.2. dokonać wyboru Testera oraz ewentualnie dodatkowych jego akcesoriów;
5.3.3. dokonać wyboru okresu trwania najmu Testera;
5.3.4. wskazać sposób odbioru Testera z zastrzeżeniem postanowień OWRiN.
5.4. Czynsz najmu będzie każdorazowo wskazywany w Rezerwacji w zależności od rodzaju
wybranego Testera oraz okresu najmu. Wysokość czynszu najmu będzie widoczna w
formularzu Rezerwacji po wypełnieniu przez Najemcę wszystkich wymaganych pól.
5.5. Po wypełnieniu formularza Rezerwacji poprzez stronę internetową Wynajmującego możliwe
jest dokonanie płatności poprzez dedykowaną bramkę bezpiecznych płatności w serwisie
Rezerwacji. W takim przypadku Rezerwacja zyskuje status Rezerwacji gwarantowanej przez
Wynajmującego. W przypadku braku dokonania płatności najpóźniej w kolejnym Dniu
Roboczym po dokonaniu Rezerwacji, przez co rozumie się uznanie rachunku bankowego
Wynajmującego, Rezerwacja jest automatycznie uznana za anulowaną.
5.6. W przypadku Rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail
OWRiN obowiązują odpowiednio.
5.7. Chwilą zawarcia Umowy Najmu jest otrzymanie przez Najemcę potwierdzenia Rezerwacji
przez Wynajmującego.
5.8. Wynajmujący może odmówić zawarcia Umowy Najmu poprzez odmowę potwierdzenia
Rezerwacji w przypadku negatywnej weryfikacji Najemcy, nieodstępności Testera lub z
innych przyczyn.

6. ZAWARCIE UMOWY NAJMU
6.1. Do zawarcia Umowy Najmu dochodzi przez dokonanie Rezerwacji, akceptację przez Najemcę
OWRiN oraz podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
6.2. Warunkiem zawarcia Umowy Najmu jest:
6.2.1. pozytywna weryfikacja Najemcy przez Wynajmującego, polegająca na weryfikacji
Najemcy w ogólnodostępnych rejestrach oraz weryfikacji dokumentów przedstawionych
przez Najemcę na żądanie Wynajmującego;
6.2.2. wyrażenie przez Najemcę wszystkich wymaganych przez Wynajmującego zgód i
oświadczeń;
6.2.3. ustanowienie przez Najemcę wymaganych przez Wynajmującego zabezpieczeń w
przypadku gdy są one wymagane.

7. CZYNSZ NAJMU, KAUCJA ORAZ KARY UMOWNE
7.1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości
wynikającej z treści Rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego.
7.2. Płatność czynszu najmu nastąpi na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury
VAT w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
7.3. W przypadku płatności on-line dokonanej poprzez bramkę płatności w serwisie Rezerwacji
faktura wystawiona zostanie przez Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7.4. Najemca akceptując treść OWRiN wyraża zgodę na wystawianie przez Wynajmującego
faktur VAT elektronicznych oraz innych dokumentów księgowych, w tym not
obciążeniowych, faktur korygujących, not odsetkowych w formie elektronicznej.
7.5. Faktury i inne dokumenty rachunkowe będą wysyłane na adres e-mail Najemcy wskazany w
formularzu Rezerwacji.
7.6. Datą zapłaty jest każdorazowo data uznania na rachunku bankowego Wynajmującego, co
nie dotyczy płatności dokonanych przez dedykowaną przez Wynajmującego bramkę
płatności po dokonaniu Rezerwacji.
7.7. W stosunku do Najemców, którzy nie byli dotychczas klientami Wynajmującego lub nie
uzyskali pozytywnej weryfikacji, Wynajmujący może zażądać od Najemcy zapłaty czynszu
najmu z góry za cały okres najmu, a także niezależnie od tego wpłaty Kaucji na
zabezpieczenie płatności i zwrotu Przedmiotu Najmu, co wynikać będzie z warunków
potwierdzenia Rezerwacji.
7.8. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu
7.9. W wypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części należności:
7.9.1. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia całej niezapłaconej kwoty z wpłaconej
przez Najemcę Kaucji w przypadku jej wpłaty.
7.9.2. Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki umowne w wysokości odsetek
maksymalnych obliczonych na podstawie przepisu art. 481 § 21 KC za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie; a także koszty odzyskiwania należności ustalone na podstawie
treści art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7.10. Kaucja (jeśli została ustanowiona i wpłacona przez Najemcę) zostanie rozliczona w terminie
5 Dni Roboczych od dnia zwrotu Przedmiotu Najmu. Jeżeli termin wskazany w poprzednim
zdaniu będzie niewystarczający do określenia ewentualnej szkody powstałej w wyniku
stwierdzonych uszkodzeń lub niekompletności lub pogorszenia stanu Przedmiotu Najmu; w
szczególności, gdy Wynajmujący będzie musiał zasięgnąć opinii podmiotu trzeciego,
Wynajmujący wskaże Najemcy dodatkowy termin, w którym rozliczona zostanie Kaucja.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
8.1. Najemca zobowiązany jest:
8.1.1. do używania i korzystania z Testera w sposób zgody z jego przeznaczeniem,
dokumentacją techniczną a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
przepisami BHP
8.1.2. utrzymywać Przedmiot Najmu w czystości i dobrym stanie a także dokonywania we
własnym zakresie konserwacji Testera w okresie trwania najmu,
8.1.3. na własny koszt i ryzyko zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed utratą, uszkodzeniem i
zniszczeniem,
8.1.4. poinformować Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego Dnia
Roboczego od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o postępowaniu
egzekucyjnym skierowanym do ruchomości Najemcy. Najemca ma obowiązek
poinformować organ egzekucyjny o Umowie Najmu,
8.1.5. poinformować Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego Dnia
Roboczego od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o jakichkolwiek
roszczeniach osoby trzeciej w stosunku do Przedmiotu Najmu.
8.2. Najemcy zabrania się:
8.2.1. rozporządzania Przedmiotem Najmu w jakikolwiek sposób; w tym oddawania w
podnajem lub używanie osobom trzecim i zastawiania;
8.2.2. naruszania plomb i dokonywania jakichkolwiek napraw i usprawnień Przedmiotu
Najmu,
8.3. Najemca poinformuje Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego Dnia
Roboczego od chwili powzięcia wiedzy o każdej wadzie, usterce lub uszkodzeniu Przedmiotu
Najmu.
8.4. Najemca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności mające na celu zabezpieczenie
Przedmiotu Najmu i ewentualnych roszczeń względem osób trzecich, a także czynności
zapobiegające zwiększeniu szkody, w tym: zawiadomić Policję, o ile doszło do zdarzenia z
udziałem osób trzecich oraz zaprzestać używania Przedmiotu Najmu
8.5. Jeżeli usterka lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu powstały z przyczyn innych, niż leżące
wyłącznie w Przedmiocie Najmu lub powstały z wyłącznej winy Wynajmującego, Najemca
poniesie pełne koszty usunięcia usterki, naprawy uszkodzenia, lub ceny nabycia nowego
Testera na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot trzeci usuwający usterkę lub
uszkodzenie; na podstawie wyceny Wynajmującego; lub kosztów nabycia nowego Testera.
Podmiot trzeci zostanie wybrany wyłącznie przez Wynajmującego.
8.6. Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kosztów naprawy poniesionych przez Wynajmującego na zasadach ogólnych, w
szczególności utraconych korzyści za czas niemożliwości wykorzystania Testera.
8.7. Najemcy, w granicach określonych przepisami prawa, nie przysługuje żadne roszczenie z
tytułu powstania usterki lub uszkodzenia w Przedmiocie Najmu, w szczególności mogące
wynikać z czasowego ograniczenia lub wyłączenia używania Przedmiotu Najmu
8.8. Najemca nie płaci czynszu najmu za okres niezbędny do dokonania wymiany Testera na wolny
od wad lub jego naprawy, o ile usterka lub uszkodzenie powstało wyłącznie z przyczyn
leżących w Przedmiocie Najmu lub z wyłącznej winy Wynajmującego.
8.9. Najemca może oddać Tester w podnajem albo do bezpłatnego używania osobom trzecim
jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego.
8.10. Z chwilą wydania Testera, aż do dnia zwrotu na Najemcę przechodzą ciężary związane z
bieżącym utrzymaniem Testera oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Najemca na zasadzie
ryzyka ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za kradzież, zniszczenia i
uszkodzenia Przedmiotu Najmu co oznacza, że Strony na podstawie 473 §1 KC rozszerzają
odpowiedzialność Najemcy za utratę i uszkodzenie Przedmiotu Najmu na wszelkie przypadki
utraty i uszkodzenia, także następujące nawet bez winy Najemcy w związku z działaniem osób
trzecich, w szczególności wskutek kradzieży Przedmiotu Najmu.
8.11. W granicach określonych przepisami prawa, wszelka odpowiedzialność Wynajmującego za
szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z eksploatacji Przedmiotu Najmu jest
wyłączona.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY
9.1. Umowa Najmu rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta.
9.2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i
zażądać niezwłocznego zwrotu Testera w następujących sytuacjach:
9.2.1. gdy Najemca nie dokona w wyznaczonym terminie zapłaty czynszu najmu
wynikającego z faktury VAT wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszej Umowie,
9.2.2. gdy Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego odda Tester w podnajem lub do
bezpłatnego używania osobie trzeciej,
9.2.3. Najemca nie uzupełni Kaucji w sposób i w terminie wskazanym w postanowieniach
OWRiN.
9.2.4. Najemca naruszy jakikolwiek inny obowiązek wskazany powyżej w pkt 8 OWRiN,
9.2.5. ruchomości Najemcy zostaną zajęte w toku postępowania egzekucyjne
9.3. Wynajmującemu przysługuje także prawo rozwiązania Umowy Najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia w każdym przypadku, gdy Przedmiot Najmu ulegnie usterce lub zniszczeniu.
9.4. Wynajmującemu przysługuje także prawo rozwiązania Umowy Najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku niedokonania odbioru Testera w wyznaczonym terminie.
9.5. Najemcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy Najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia w wypadku, gdy czas usuwania wad i usterek Przedmiotu Najmu przekroczy
14 Dni Roboczych.
9.6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Najmu może zostać złożone w formie pisemnej a także
w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. WYDANIE I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU
10.1. Wydanie Testera następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego („Protokół
Zdawczo-Odbiorczy”), a w przypadku doręczenia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej
z chwilą takiego dostarczenia.
10.2. Przez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Najemca potwierdza stan oraz sprawność
i kompletność Przedmiotu Najmu, oraz jego zdatność do umówionego użytku; a także
znajomość instrukcji i zasad korzystania z Przedmiotu Najmu.
10.3. Okres najmu rozpoczyna się w dniu wydania Testera Najemcy w siedzibie Wynajmującego
w Dniach Roboczych lub w chwili odebrania przesyłki kurierskiej przez Najemcę, a kończy
w dniu zwrotu Testera Wynajmującemu.
10.4. Przesyłki kurierskie dokonywane są na koszt Najemcy i możliwe są jedynie w przypadku
zarejestrowanych Najemców.
10.5. Wynajmujący może odmówić wydania Przedmiotu Najmu oraz anulować Rezerwację w
następujących przypadkach:
10.5.1. osoba odbierająca Przedmiot Najmu nie okaże dokumentu pełnomocnictwa i/lub
dokumentu tożsamości potwierdzających uprawnienie do dokonania odbioru lub
występowania w imieniu Najemcy,
10.5.2. Najemca nie dokona płatności czynszu najmu z góry lub nie zostanie wpłacona
Kaucja w przypadkach wskazanych w OWRiN.
10.6. Wynajmujący może anulować Rezerwację w przypadku niedokonania odbioru Testera w
wyznaczonym terminie odbioru. W takim przypadku Najemca poniesie koszty najmu za cały
okres najmu wskazany w Rezerwacji.
10.7. Protokół Zdawczo-Odbiorczy zawierać będzie w szczególności:
10.7.1. oznaczenie parametrów technicznych Testera;
10.7.2. ewentualne instrukcje używania Testera,
10.7.3. informacje dotyczące stanu Testera.
10.8. Najemca zobowiązany jest po zakończeniu okresu trwania najmu niezwłocznie zwrócić
Tester Wynajmującemu do jego siedziby wraz z całym wyposażeniem w stanie
niepogorszonym. W przypadku zwrotu Testera, w inny sposób aniżeli osobiście, za datę
zwrotu uważa się dzień otrzymania Testera przez Wynajmującego, a wszelkie koszty
przesyłki ponosi Najemca, którego w takim przypadku obciąża ryzyko, przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Testera
10.9. Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w którym
Strony wskażą wszystkie widoczne uszkodzenia Przedmiotu Najmu, stwierdzą jego
kompletność i stan, a w przypadku doręczenia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej z
chwilą takiego dostarczenia. Wynajmujący ma prawo weryfikacji stanu Przedmiotu Najmu
w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zwrotu i poinformowania Najemcę o ewentualnych
stwierdzonych uszkodzeniach i usterkach Przedmiotu Najmu.
10.10. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Testera Wynajmującemu, Najemca zapłaci na
rzecz Wynajmującego karę umowną za bezumowne korzystanie z Testera w wysokości 500
zł (słownie: pięćset złotych) netto za każdy dzień opóźnienia. Dla uniknięcia wątpliwości
za pierwszy dzień opóźnienia rozumiany będzie:
10.10.1. w przypadku zwrotu osobistego – zwrot Testera po ustalonej godzinie wskazanej
w formularzu Rezerwacji,
10.10.2. w przypadku zwrotu Testera za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej –
zwrot Testera po ustalonym w formularzu Rezerwacji dniu zwrotu.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Wynajmujący. Telefon
kontaktowy do Administratora: +71 326-71-40; adres poczty elektronicznej:
daneosobowe@assmann.pl.
11.2. Dane osobowe pozyskane w związku z Rezerwacją i Umową Najmu przetwarzane będą w
zgodzie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”).
11.3. Kategorie danych osobowych przekazanych przez Najemcę: w wypadku, w którym
Administrator otrzyma dane osobowe osób działających w imieniu i na rzecz Najemcy,
przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych: imię i nazwisko, funkcja, adres
e-mail, numer telefonu.
11.4. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza dane w celu
zawarcia Umowy Najmu, a także w celu wykonania i rozliczenia Umowy Najmu, a ponadto
– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (który wynika z przepisów prawa podatkowego i związany
jest z rozliczeniem z tytułu danin publicznych). Administrator przetwarza również dane
osobowe w prawnie uzasadnionym interesie, tj. w celach dowodowych dla zabezpieczenia
dokumentacji i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu
oferowania produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z
Administratorem oraz przesyłania informacji handlowych (marketing bezpośredni).
11.5. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe:
11.5.1. pozyskane w związku z zawarciem Umowy Najmu – Administrator przetwarza
przez okres 36 miesięcy od chwili, w której po raz ostatni nastąpił kontakt z
Administratorem w związku z zawarciem tej umowy;
11.5.2. pozyskane w celu wykonania i rozliczenia Umowy Najmu – Administrator
przetwarza do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie
wyniknąć z Umowy Najmu lub do końca okresu przedawnienia należności
publicznoprawnych – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;
11.5.3. przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego są przetwarzane do momentu, w
którym Najemca: zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego, lub cofnie zgodę na przesyłanie informacji o
charakterze marketingowym – jeżeli przetwarzanie danych w celu marketingowym
odbywało się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.
11.6. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z
celem przetwarzania danych mogą być przekazane następującym odbiorcom: podmiotowi
dostarczającemu na rzecz Administratora usługi internetowe (serwer, obsługa poczty
elektronicznej, itp.), podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i
usługi prawne, bankom, operatorowi pocztowemu, kurierowi, podmiotom prowadzącym
rejestry publiczne, organom państwowym (sądom, organom ścigania, urzędom itp. na
podstawie właściwych przepisów prawa). Dane osobowe nie są przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
11.7. Dobrowolność w podaniu danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale równocześnie stanowi warunek – odpowiednio: wykonania i rozliczenia Umowy Najmu
lub przesłania za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o
charakterze marketingowym – na wyraźną prośbę.
11.8. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W zakresie przewidzianym przez
RODO dysponent danych osobowych ma prawo: żądać od Administratora dostępu do
danych osobowych; żądać ich sprostowania; żądać ich usunięcia (w szczególności jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub cofnięto zgodę,
a nie ma żadnej innej podstawy przetwarzania, lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem); żądać ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych
przetwarzanych wyłącznie na podstawie wynikającej z prawnie uzasadnionego interesu
Administratora); zażądać od Administratora przekazania w powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych. Istnieje również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszaw.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach
swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem
skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.
12.2. W każdym przypadku, w którym OWRiN nie zastrzega formy pisemnej, Strony mogą
składać oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
12.3. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wypełniania umowy najmu, strony będą
starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, wszelkie
spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego.
12.4. Odpowiedzialność Wynajmującego względem Najemcy jest ograniczona wyłącznie do
ewentualnej szkody wyrządzonej przez Wynajmującego umyślnie oraz wyłącznie do
rzeczywiście poniesionej szkody (damnum emergens). Rękojmia względem Najemcy
zostaje wyłączona w całości, na podstawie art. 558 § 1 KC.
12.5. W sprawach nie unormowanych w OWRiN zastosowanie mają przepisy KC.
12.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWRiN stałoby się lub zostałoby uznane za sprzeczne z
prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, pozostałe postanowienia
OWRiN i zawartej w jej wykonaniu Umowy Najmu zachowują w pełni moc obowiązującą.
W takim przypadku Strony zobowiązują się do zmiany Umowy Najmu poprzez zastąpienie
nieważnych, niezgodnych z prawem lub niewykonalnych postanowień postanowieniami
mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny najbardziej zbliżony do zastępowanego
postanowienia.
12.7. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi OWRiN i akceptuje je w całości

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup
background banner image
loading gif

Available Coupon

X