Dobór odpowiedniego reflektometru optycznego (OTDR) dla Centrum Danych

Specjaliści poszukują coraz to  efektywniejszych sposobów na to by szybciej i precyzyjniej ocenić integralność infrastruktury światłowodowej  i tym samym potwierdzić jej niezawodność.
Dobór odpowiedniego urządzenia nie tylko pozwoli spełnić powyższe wymagania dotyczące  testowania, ale również zwiększy wydajność pracy oraz niezawodność czy wartość sieci światłowodowej firmy.

 

Wstęp

Wirtualizacja serwerów wraz z konsolidacją sieci firmowych jest czynnikiem napędzającym zmiany w infrastrukturze centrum danych. Nie tylko centra danych są coraz szybsze i większe, ale również architektura jest coraz bardziej skomplikowana a przede wszystkim dotyczy to warstwy fizycznej. Szybka wymiana danych pomiędzy serwerami, urządzeniami sieciowymi i pamięciowymi danych wymaga stosowania coraz większej liczby światłowodów. Utrzymywanie dużej dostępności korzystając z aktualnie dostępnych narzędzi diagnostycznych jest zadaniem prawie niemożliwym do wykonania. Dla zapewnienia, że światłowód w centrach danych jest niezawodny specjaliści potrzebują bardziej precyzyjnych i szybszych sposób oceny integralności infrastruktury. Wspomniana zmiana wymagań powoduje, że większość używanych testerów jest przestarzała i wymaga nowej klasy reflektometrów optycznych (ODTR) zdolnych do charakteryzowania i certyfikacji światłowodów.

Niniejszy dokument pomaga instalatorom światłowodów i technikom zajmującym się sieciami zrozumieć jakie są kluczowe parametry przy doborze nowego OTDR. Wybierając odpowiednie urządzenie nie tylko rozwiązuje się problemy ze spełnieniem wymagań testowania centrum danych nowej generacji, ale również zwiększa się wydajność prowadzonych prac czy wartość sieci światłowodowej firmy. W pierwszej części dokumentu przedstawiono informacje ogólne o zmianach zachodzących w centrach danych oraz następstwa wspomnianych zmian dla wymagań w zakresie testowania światłowodów. Następnie przedstawiono kryteria doboru OTDR dla spełnienia ciągle rosnących wymagań.

 

Co jest czynnikiem napędzającym zmiany w technologii światłowodowej?

Modułowe systemy okablowania

Dzięki możliwości pracy w trybie „włącz i używaj”, okablowanie światłowodowe modułowe lub z prefabrykowanymi złączami zyskuje coraz to większe uznanie gdyż jest prostsze i tańsze w instalacji niż kable zarabiane w warunkach obiektowych. Wyzwaniem jest fakt, że prefabrykowane złącza światłowodów są „dobre” tylko, gdy są w miejscu wyprodukowania. Następnie muszą zostać przetransportowane, być przechowywane, gięte i przeciągane w miejscu instalacji centrum danych. Jeszcze zanim kable zostaną ułożone, poddawane są tym wszystkim operacjom, które negatywnie wpływają na ich pracę. Odpowiednie testowanie prefabrykowanych kabli po instalacji jest jedyną drogą dla zagwarantowania ich poprawnej pracy w rzeczywistym zastosowaniu.

Urządzenia o dużej gęstości i prędkości w centrum danych

Wraz ze wzrostem rozmiarów centrów danych większość działów IT firmy zawsze będzie starać się ograniczyć zużycie energii oraz zajmowaną przestrzeń. Jednym ze sposobów zarządzania wydatkami eksploatacyjnymi jest konsolidacja centrum danych przy pomocy urządzeń sieciowych i pamięciowych o większej gęstości i prędkości. Takie urządzenia nowej generacji zwykle są wyposażone w złącza światłowodowe 10 Gbps lub szybsze. Taka zmiana przyczynia się do znacznego rozpowszechnienia stosowania światłowodów w centrach danych.

Właściciele centrum danych odpowiedzialni za utrzymywanie dostępności kluczowych usług i aplikacji informatycznych muszą zapewnić, że infrastruktura światłowodowa jest niezawodna.

Wraz z instalacją tysięcy światłowodów muszą być w stanie:

 1.  W pełni certyfikować i dokumentować, że wszystkie światłowody są prawidłowo zainstalowane i zapewniają maksymalną wydajność.
 2. Minimalizować czasy przestoju sieci światłowodowej zapewniając najkrótsze możliwe czasy rozwiązywania problemów.

Wirtualizacja to wyzwania, ale i korzyści

Zastosowanie wirtualizacji serwerów i sieci wpływa znacząco na sieci centrów danych. Jej wpływ jest dwojaki. Po pierwsze, wirtualizacja konsoliduje wiele zasobów serwerowych w mniejszą liczbę platform fizycznych. Powoduje to znacznie większy ruch danych do i z wirtualizowanych platform. Po drugie, wspomniany ruch może być skierowany do bezpośrednio podłączonej pamięci masowej lub przez przełącznik do sieciowej pamięci masowej, innych serwerów bądź do większej sieci firmowej. Centra danych dostosowały się do wymagań wirtualizacji przez zastosowanie topologii sieci EoR [End-of-Row] i ToR [Top-of-Rack].

 • EoR – topologia umieszcza przełącznik na końcu logicznym rzędu szaf zastępując jednopoziomowe połączenia  dwoma warstwami przełączników. Dodanie drugiej warstwy czyni sieć łatwiejszą do dostosowania. EoR skraca długość kabli w dolnej warstwie do długości rzędu szaf. Krótsze kable zwykle są łatwiejsze w instalacji i do wymiany. Topologia EoR ogranicza rekonfigurację zasobów do rzędu szaf zamiast do całego centrum danych. EoR może ponownie wykorzystać niektóre elementy istniejącej sieci fizycznej, jednakże zwykle konieczne są poważne wymiany.
 • ToR – topologia dedykuje przełącznik Ethernet dla każdej szafy. Przełącznik ToR łączy serwer, pamięć i zasoby sieciowe w każdej szafie oraz zapewnia połączenia do punktu agregacyjnego w centrum danych. ToR dzieli również połączenia fizyczne na dwie warstwy, ale zapewnia większą modułowość wewnątrz szafy niż topologia EoR.

Zarówno topologia EoR i ToR spełniają wymagania wirtualizacji w zakresie szerokości pasma i nowych wymagań dla okablowania. Światłowody wewnątrzszafowe w konfiguracji ToR zwykle są krótsze niż 6 metrów. Dla ograniczenia zakłóceń biernych i poprawy dostępności urządzeń zwykle do łączenia serwera, pamięci i zasobów sieciowych stosowane są panele krosowe z krótkimi patchcordami. Stwarza to nowe problemy:

 1. Duża koncentracja światłowodów łączących urządzenia z panelami krosowymi może powodować instalatorom problemy z ich biegunowością.
 2. Jakość krótkich patchcordów oraz wady wykonania nie są wykrywalne przez większość testerów światłowodowych.

Wraz z postępem wirtualizacji, sieci centrów danych ulegną poważnym zmianom. Dla zapewnienia szerokości pasma wirtualizowanym zasobom w całym centrum danych stosowane będą połączenia 10Gbps, 40Gbps lub 100Gbps. Jakakolwiek niepewność przy połączeniach światłowodowych będzie zagrażać stabilności sieci podłączonej do wspomnianych serwerów wirtualnych. Bardzo istotna kwestią jest odpowiednio sprofilowana i udokumentowana certyfikacja okablowania światłowodowego.

Istotne kryteria przy doborze OTDR dla centrum danych

Wraz z rozwojem technologicznym centrów danych wymagania testowe dla sieci światłowodowych łączących serwery i urządzenia sieciowe i pamięciowe o strategicznych znaczeniach ulegają znacznym zmianom. Wybierając odpowiedni reflektometr do testowania danej sieci nie tylko poprawia się jej niezawodność, ale również poprawia szybkość i wydajność pracy a także dokumentację jakości prac. Poniżej przedstawiono kilka zalecanych kryteriów poza podstawowymi możliwościami testowania OTDR.

1. Uproszczony i zadaniowy interfejs użytkownika: Instalacja tysięcy przetestowanych światłowodów w centrum danych jest niesamowicie czasochłonnym zadaniem. Utrzymywanie dobrego stanu światłowodów oraz szybkie wykrywanie i usuwanie usterek są kluczowymi zadaniami. Prawie każdy OTDR aktualnie dostępny na rynku jest zaprojektowany do zastosowań telekomunikacyjnych. W efekcie wiele z nich posiada bardzo skomplikowane interfejsy użytkownika wymagające korzystania z wielu przycisków i regulatorów oraz przebijania się przez nieprzyjazne wielopoziomowe menu. Podczas, gdy dla specjalistów w dziedzinie światłowodów testujących światłowody telekomunikacyjne codziennie jest to normalną sprawą to inaczej jest w przypadku techników zajmujących się sieciami firmowymi. OTDR zaprojektowany dla usprawnienia przepływu danych w firmie powinien posiadać intuicyjny interfejs użytkownika co znacznie zwiększa wydajność prac. Proste w użyciu urządzenia testowe ograniczają czas konieczny do nauki, czas testowania i w efekcie przyczyniają się do oszczędności.

2. Precyzyjne informacje o kanale światłowodowym: Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem krótkich patchcordów światłowodowych i złączy z wieloma światłowodami, coraz istotniejsze stają się szczegółowe informacje o tłumieniu każdego łącza i jak i współczynniku odbicia poszczególnych złączeń. ODTR ze strefą martwą tłumieniową większa niż 3 m nie mogą już być stosowane do testowania światłowodów centrum danych. Bardzo krótkie strefy martwe są wymagane do wykrywania problemów zagrażających budżetowi tłumienia łącza lub powodujących poważne pogorszenie jakości sygnału. Ponadto szybkie rozwiązywanie problemów wymaga, aby usterki i zdarzenia były prezentowane na prostej i graficznej mapie tak, aby użytkownicy o różnym poziomie umiejętności mogli skutecznie wykrywać i usuwać usterki światłowodów oraz przyspieszać przywrócenie sieci do odpowiedniego stanu.

3. Skuteczne planowanie i dokumentacja: Wraz z rozrastaniem się i zmianami w centrach danych innym wyzwaniem staje się koordynacja projektów i zapewnienie, że wszystkie światłowody są instalowane z certyfikowaną jakością. Do zarządzania projektem dostępne jest różne oprogramowanie, ale do teraz żadne nie zostało jeszcze zintegrowane z OTDR. Zintegrowanie zarządzania projektowego z reflektometrem przyczyni się do oszczędności czasu i ograniczenia wysiłków wymaganych do planowania. Znalezienie OTDR z wbudowaną możliwością zarządzania projektem umożliwia planowanie codziennych operacji bez konieczności korzystania z PC lub laptopa. Użytkownik powinien mieć możliwość używania jednego narzędzia do kontrolowania, monitorowania, konsolidacji oraz dokumentowania wszystkich wyników testów.

Nowe rozwiązanie OTDR od firmy Fluke Networks

OptiFiber® Pro OTDR od firmy Fluke Networks jest dedykowanym testerem światłowodów stworzonym specjalnie do spełniania wymagań specjalistów zajmujących się centrami danych. Dzięki zaawansowanym innowacjom optycznym oraz informacjom z testerów światłowodów oraz specjalistów w dziedzinie interfejsów użytkownika OptiFiber Pro zapewnia unikalne możliwości, z których korzyści są od razu widoczne. Zwiększa wydajność prac, ogranicza koszty eksploatacyjne i zapewnia niezrównany poziom dokładności i szczegółowości dla infrastruktury światłowodowej.

 

Najważniejsze cechy OptiFiber Pro obejmują:

 • Pierwszy interfejs użytkownika niczym w smartfonie ogranicza czas uczenia się oraz koszty związane z interpretacją wyników testów przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu poziomu skomplikowania.
 • Uproszczony tryb „Centrum danych” automatyzuje proces ustawiania parametrów testowych jak długość fali czy algorytmy wykrywania końców, znacznie ograniczając czas ustawiania oraz złożoność ułatwiając wykrywanie i usuwanie usterek w centrach danych.
 • Bardzo krótkie strefy martwe tłumieniowe i zdarzeniowe wykrywają krótkie złącza i patchcordy zwykle używane w centrach danych, szczególnie w tych wirtualizowanych.
 • Innowacyjny widok EventMap™ przedstawia graficznie wszystkie zdarzenia i umożliwia użytkownikowi skutecznie wykrywać i usuwać usterki w dowolnej infrastrukturze światłowodowej.
 • Wydajne wbudowane narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają przydzielanie i śledzenie wszystkich zadań testowania światłowodów dla wielu użytkowników, poprawiając przejrzystość projektu i umożliwiając ekonomiczne współdzielenie urządzeń.
 • Oprogramowanie zarządzające LinkWare™ ułatwia zarządzanie przepływem prac integrując wyniki testów i zapewniając aktualizację oprogramowania reflektometru.

Podsumowanie

Technologia centrum danych jest rozwijana w ogromnym tempie, aby móc spełnić wymagania w zakresie niezawodności stawiane kluczowym aplikacjom firmowym. Integralność infrastruktury centrum danych zależy od wytrzymałości sieci światłowodowej. Firma Fluke Networks dzięki wieloletniemu doświadczeniu i czołowej pozycji w rozwoju urządzeń testujących i pomiarowych stworzyła idealne narzędzie do wykrywania i usuwania usterek oraz certyfikacji sieci światłowodowych centrów danych. OptiFiber Pro nie tylko oszczędza czas instalatorów oraz techników sieciowych, ale również pomaga im wykonywać pracę na najwyższym poziomie wpływając na ich reputację oraz tworząc nowe możliwości rozwoju oraz współpracy.

Aby dowiedzieć się więcej o OptiFiber Pro OTDR proszę odwiedzić nasze centrum rozwiązań pod adresem www.flukenetworks.com\optifiberpro

CertiFiber® Pro – Przyspiesza każdy etap procesu certyfikacji światłowodu

Wpływ CertiFiber Pro zwiększa wydajność certyfikacji światłowodu zapewniając testowanie dwóch światłowodów przy dwóch długościach fali. Interfejs użytkownika Taptive upraszcza ustawianie, eliminuje błędy, wykrywa i usuwa usterki. Kreator ustawiania poziomu referencyjnego zapewnia prawidłowe ustawienie referencji i eliminuje wystąpienie ujemnego tłumienia. CertiFiber Pro zbudowany na platformie Versiv daje możliwość przeprowadzania podstawowych (Tier 1) i rozszerzonych (Tier 2) testów oraz raportowania po połączeniu z modułem OptiFiber Pro. Wygodny w zastosowaniu moduł quad testuje światłowody jednomodowe jak i wielomodowe zgodnie ze standardem EF. Dostępne są również moduły do wykrywania i usuwania usterek w sieci Ethernet, analizy Wi-Fi oraz certyfikacji okablowania miedzianego. Dzięki oprogramowaniu zarządzającym LinkWare można analizować wyniki testów i tworzyć profesjonalne raporty.

Skontaktuj się z nami w celu zakupu CertiFiber Pro lub dokonaj zakupu w sklepie on-line.

 

DSX-5000 CableAnalyzer™ – Przyspiesza każdy etap procesu certyfikacji okablowania miedzianego

DSX-5000 CableAnalyzer przyspiesza proces certyfikacji okablowania miedzianego dzięki niezarównanej prędkości testowania kat. 6A oraz klasy FA spełniając wymagania IEC Poziom V – najostrzejsze wymagania dla dokładności. System zarządzania ProjX pomaga zapewnić, że zadania są wykonywane prawidłowo już za pierwszym razem i pomaga śledzić postęp od początku do odbioru systemu.
Platforma Versiv wspiera moduły do testowania światłowodów (zarówno OLTS jak i OTDR) oraz analizy Wi-Fi i wykrywania i usuwania usterek w sieci Ethernet. Platforma może być łatwo rozbudowana spełniając w ten sposób wymagania norm obowiązujących w przyszłości. Dzięki interfejsowi użytkownika Taptive przedstawiającemu graficznie źródła błędów, łącznie z przesłuchem, stratami odbiciowymi oraz usterkami ekranowania możliwe jest szybsze ich wykrywanie i usuwanie. Oprogramowanie zarządzające LinkWare™ jest wykorzystywane do analizowania wyników testów oraz tworzenia profesjonalnych raportów.

U nas możesz wypożyczyć DSX-5000  lub kupić w naszym sklepie.

OptiFiber® Pro OTDR – Stworzony dla firm

OptiFiber Pro jest pierwszym OTDR w branży stworzonym od podstaw dla spełnienia wymagań stawianych infrastrukturze światłowodowej w firmach. Narzędzie do wykrywania i usuwania usterek oraz certyfikacji łączy prostotę, niezrównaną wydajność oraz funkcje wymagane w pracy sieciach światłowodowych w centrach danych, sieciach pamięci masowej czy kampusowych.

OptiFiber Pro OTDR wprowadza interfejs ze smartfonów do testowania światłowodów, który powoduje, że każdy technik może być specjalistą w tej dziedzinie. Konfiguracja Centrum Danych OTDR eliminuje niepewność i błędy występujące podczas testowania światłowodów w centrach danych. Bardzo krótkie martwe strefy umożliwiają testowanie patchcordów światłowodowych w wirtualizowanych centrach danych. Takie możliwości wraz z najkrótszymi czasami śledzenia czynią OptiFiber Pro OTDR niezbędnym narzędziem.

U nas wypożyczysz OTDR lub kupisz w naszym sklepie.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.flukenetworks.com/content/versivDodaj komentarz